Diskussioner om ersättning har blivit högsta prioritet för företag över hela världen, vilket till viss del beror på att allt fler länder antar regler och förordningar gällande lönetransparens och orättvisor. Det är ett välkänt faktum att det finns stora lönegap som kan härledas till kön eller etniskt ursprung, och internationella undersökningar visar att kvinnor endast tjänar 77 öre för varje krona som män tjänar.

Bara under det senaste året har ny lagstiftning införts i USA som innefattar lagar om lönetransparens på delstatsnivå. Arbetsgivare i delstaten New York är nu tvungna att visa en arbetsbeskrivning och ett löneintervall i platsannonser och vid erbjudanden om befordran eller överflyttning. Arbetsgivare i Kalifornien måste ange löneintervall för alla sina befattningar till sina nuvarande anställda på deras begäran och uppge löneintervall för alla nya jobb, inklusive de som kan utföras på distans inom delstaten.

Den här nya amerikanska lagstiftningen sällar sig nu till redan fastställda lagar i EU och länder som Tyskland, Sverige, Nederländerna och Australien, där företag som har fler än ett visst antal anställda måste rapportera om sina lönegap och vilka åtgärder de vidtagit för att uppnå jämställdhet mellan könen på arbetsplatsen.

Underlåtelse att följa dessa lagar kan resultera i höga böter, offentlig vanära och misstroende från personalen som kan påverka personalbehållningen. Därför måste företag ha tillgång till uppdaterade data om sina ersättningar för att kunna avrapportera dem och de ska även ha tagit fram en strategi för rättvisa, opartiska löner.

Genom att betala era anställda rättvist följer ni inte bara lagar och regler för lönetransparens, utan detta hjälper er även att locka till er och behålla den bästa kompetensen. Forskning från SHRM visar att 65 procent av företagen som hade angivit ett löneintervall i sina platsannonser också menar att de blivit mer konkurrenskraftiga i jakten på de främsta talangerna.

Därför bör ni genomföra regelbundna lönerevisioner

Genom att erbjuda ett konkurrenskraftigt ersättningspaket, inklusive konkurrenskraftiga löner och förmåner som era anställda vill ha och behöver, bidrar ni i högsta grad till att locka till er den bästa kompetensen. Och när era nyanställda har introducerats och kommit igång så vill ni ju att de stannar i företaget och inte börjar leta efter andra alternativ. Det är därför det är så viktigt att ni med jämna mellanrum går tillbaka och granskar de löner ni erbjuder, så att ni ersätter era anställda på ett rättvist sätt och fortsätter vara konkurrenskraftiga.

Bästa sättet att göra detta är genom en kartläggning av era ersättningar och förmåner. På så vis kan ni upptäcka eventuella lönegap och se till att era anställda ersätts utifrån sin erfarenhet, sina kunskaper och sina insatser. Gör man detta på rätt sätt elimineras scenarion med orättvisa löner i organisationen.

Lönerevisioner och att följa lokala lagar och regler för lönetransparens är grundläggande när ni ska upprätta er ersättningsstrategi – men det slutar inte där. Ni måste också bestämma hur öppna ni vill vara mot era anställda kring ersättningarna. När ni har gjort upp er ersättningsstrategi kan ni skapa en rättvis lönekultur som era anställda kommer att uppskatta.

Med detta i åtanke ska vi nu titta närmare på hur det går till att upprätta en ersättningsstrategi i Bob – som leder till att ni uppfyller lagar och bestämmelser, erbjuder rättvisa löner och får hjälp med att behålla kompetensen i hela företaget.

Upprätta ersättningsstrategin i Bob i tre enkla steg

I Bob finns ett flertal funktioner som hjälper er att upprätta en ersättningsstrategi och skapa en transparent och rättvis lönekultur för era anställda.

1. Skapa en konsekvent jobbstruktur med Bobs jobbkatalog

När företaget får fler anställda och expanderar till skilda geografiska områden är det väldigt viktigt att ni upprättar en konsekvent struktur för era befattningar och delar in dem efter funktion och nivå. Jobbkatalogen ingår i Bobs Core HR-funktion och ger er en tydlig överblick över olika nivåer och ansvarsområden i hela er organisation.

I Bobs jobbkatalog kan ni se alla jobbtitlar, jobbnivåer, antalet anställda som är kopplade till en viss jobbtitel, löner och jobbfunktioner i en och samma överblick. Genom att ha dessa data enkelt till hands kan ni fatta beslut för att påverka företagets aktuella och framtida situation – inklusive områden som behöver utvecklas och specificering av löneintervall för respektive befattning – och få stöd att uppfylla lagar och erbjuda er nuvarande personal och nya medarbetare rättvisa löner.

Hur Bob hjälper er att skapa en ersättningsstrategi för att attrahera och behålla kompetens - 1-Job-Catalog.png

2. Behåll konkurrenskraften med Compensation Benchmarking Powered by Mercer

För att attrahera och behålla den bästa kompetensen måste ni erbjuda konkurrenskraftiga löner och lämpliga förmåner. Bobs Compensation Benchmarking Powered by Mercer förser er med tillförlitliga, branschledande referensdata som ni hittar direkt i Bob. Dessa lönedata har samlats in från mer än 60 länder och har bearbetats så att de bara består av sådana data som är relevanta för våra kunder med hänsyn till bransch och företagsstorlek.

Compensation Benchmarking Powered by Mercer förser er med data så att ni kan fastställa prisbilden för olika yrken med geografiskt specificerade löneintervall och behålla er konkurrenskraft på alla marknader. Använd dessa data till att jämföra ersättningarna på ert företag med andra företag inom er bransch och till att justera era anställdas ersättningar för att behålla konkurrenskraften, eliminera lönegap och personalplanera för framtiden.

Hur Bob hjälper er att skapa en ersättningsstrategi för att attrahera och behålla kompetens - 2-Mercer.png

3. Skapa rättvisa löner i hela er organisation med Bobs nya löneband

Vi har nyligen lagt till den efterlängtade lönebandsfunktionen i vår ersättningsmodul. Löneband, även kända som kompensations- eller ersättningsband, refererar till de minimi-, genomsnitts- och maximibelopp som ett företag är berett att betala för någon i en viss befattning på en viss geografisk plats. Lönebanden hjälper till att hålla ordning, skapa löneintervall på ett effektivt sätt och erbjuda rättvisa löner till nyanställda och alla andra medarbetare.

Genom att använda löneband kan ni göra ersättningsmodulen till ett centralt system när ni bygger en ersättningsstruktur utifrån er unika ersättningsfilosofi. Löneband skapar enhetlighet och standardiserar lönerna för respektive befattning, eliminerar lönegap och ger rättvisa löner.

Ni kan även öka lönetransparensen inom hela företaget genom att kommunicera lönebanden internt eller i samband med rekrytering – och därigenom följa lokala lagar och bestämmelser för lönetransparens, öka tilliten i hela organisationen och påverka personalomsättningen på ett positivt sätt.

Hur Bob hjälper er att skapa en ersättningsstrategi för att attrahera och behålla kompetens - 2-Comp-bands.png

Bob stöttar er ersättningsstrategi från start till mål

Oavsett om ni precis börjat titta på ersättningsstrategier och lönetransparens eller är redo att ta nästa steg, så är Bob där och hjälper er. Från att skapa en konsekvent jobbstruktur med hjälp av Bobs jobbkatalog och behålla konkurrenskraften genom att använda Compensation Benchmarking Powered by Mercer till att skapa rättvisa löner med hjälp av löneband, så kan Bob hjälpa till. Ni kan skapa en företagskultur präglad av rättvisa, där era medarbetare känner sig uppskattade och blir rättvist kompenserade för sina insatser, samtidigt som ni följer lokala bestämmelser om lönetransparens. Här blir alla vinnare.


Ruth Stern

Från Ruth Stern

Ruth is a content manager at Hibob. When she isn't working, she spends her free time planting flowers in her garden and playing the piano.